محصولات

محصولات

بنزین:

۱ – هیدرو کربن سبک حاصل از برش

۲ -هیدرو کربن سبک حاصل از بلندینگ

گازوئیل:

۱ -هیدرو کربن سنگین حاصل از برش سنگین

۲ -هیدرو کربن سنگین حاصل از بلندینگ